A pinus sylvestris bonsai by artist Andres Alvarez Iglesias.