A white-cheeked turaco (tauraco leucotis) found in Eritrea, Ethiopia, and Sudan, by photographer Joseph T. Gioglio.