A white satin and lace nightcap.

white satin lace nightcap

white satin lace nightcap1